English Français nêhiyawêwin

aniki ôma kâ-atoskâtahkik

aniki ôma kâ-atoskâtahkik

niyanân ôta Allen Sapp otâpasinahikanikamikohk ninanâskomânânak aniki Department of Canadian Heritage ê-kî-miyikoyâhkik sôniyâwa ta-wîcihikoyâhkik ôma wâpahtihiwêwin ka-pasikônamawâyâhkik Virtual Museum of Canada.

ninôhtê-nanâskomânânak kahkiyaw aniki kâ-kî-sôhk-âtoskâtahkik ôma êkwa iyikohk mîna kâ-kî-âhkamêyimocik:

Allen êkwa Margaret Sapp

sâkicawâsihk
Allen Sapp tâpasinahikanikamik
Marcus Miller: opamihcikêw
Kathy Dill - kâ-wîcihtâsot
Roger Giesbrecht
Robin Dyck
Ruby Klassen
Claudette McQuire

kâ-nîkânîstahkik ôma osîhcikêwin
eClear Consulting
Marie Kjargaard
Joanne Weber

kâ-kakêskimiwêcik nêhiyawak
Lyndon Tootoosis
Joseph Naytowhow
Ken Fineday
Dwayne Sapp

kêhtê-ayak
Edwin Tootoosis
Bernice êkwa Wallace Semaganis
Jonas Semaganis
Josephine Frank
Simon Sapp
Irene Fineday

aniki kâ-pêhtâhcik ê-ayamihcikêcik
Dean Bauche - omasinahikêw
Gordon Tootoosis - kâ-âkayâsîmot
Dwayne Sapp - kâ-nêhiyawêt
Bernard Millette - kâ-wêmistikôsîmot

osîhtoskâkêwak
M.R. Website Development Studio
Claude-Jean Harel
Kelly's Computer Works
Menno Fieguth Photography

aniki kâ-kî-mâmawastâcik ôma
Abyss Multimedia
Access Communications (Battlefords Community Cablevision kâ-kî-isiyihkâtêk)
Chris Bajak - kâ-mînwastât cikâstêpayihcikêwin
Wendy Hoffart
Charles Day
Bill Wells

otitwêstamâkêwak
Liz Myo - nêhiyawêwin
Dwayne Sapp - nêhiyawêwin
Ken Fineday - nêhiyawêwin
Jean Okimâsis - kâ-mînwastât nêhiyawasinahikêwin
Arok Wolvengrey - kâ-mînwastât nêhiyawasinahikêwin
ECS Energy, Calculations & Solutions Inc. - wêmistikôsîmowin
Bernard Millette - wêmistikôsîmowin
Leanne Merkowsky - wêmistikôsîmowin